Nasza wizja Uniejowa

Zaufaj naszej wizji

Lata 2004-2015 to prawdziwy boom inwestycyjny w Uniejowie. Dbamy o dynamiczny rozwój gminy w kierunku uzdrowiskowym, turystycznym i rekreacyjnym, dlatego systematycznie uatrakcyjniamy ofertę dla gości i mieszkańców. Do najważniejszych przedsięwzięć należą: budowa i rozbudowa kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów”, budowa Domu Pracy Twórczej, Zagrody Młynarskiej, Kasztelu Rycerskiego, kompleksu boisk piłkarskich oraz prace restauracyjne w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich i parku zamkowym. Inwestujemy też w odnawialne źródła energii, w tym budowę geotermalnej sieci ciepłowniczej, sieci przesyłowej wody geotermalnej i modernizację systemu ciepłowniczego miasta. Jednakowe nakłady finansowe przeznaczamy na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, jak i na inwestycje techniczne służące głównie mieszkańcom gminy. Wiemy, że gospodarka nie rozwinie się bez dobrej sieci drogowej, dlatego znaczne środki przeznaczyliśmy na budowę i modernizację dróg i ulic. Dzięki temu szybciej i bezpieczniej dojedziesz do Uniejowa.

 

W gminie Uniejów w latach 2004-2013 zrealizowano różne projekty o łącznej wartości około 200 mln zł, współfinansowane ze środków zewnętrznych, co jak na niewielką i niezbyt zamożną gminę jest dużym wyzwaniem. Dzięki temu staliśmy się liderem w skali kraju, który wzorcowo i skutecznie wykorzystuje fundusze unijne. Od kilku lat Uniejów zajmuje wiodące pozycje w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W latach 2009-2012 środki finansowe pozyskane z UE stanowiły 70% wszystkich wydatków majątkowych gminy Uniejów – to najwięcej wśród wszystkich samorządów w Polsce. W kategorii wydatków finansowanych ze środków unijnych w latach 2009-2012, Uniejów znalazł się na 2. miejscu z wartością prawie 15 500 zł na osobę.

Dowiedz się jakie mamy cele i wizję rozwoju oraz przekonaj się dlaczego jesteśmy wyjątkową gminą.

Oto nasze przesięwzięcia zrealizowane w latach 2004-2015:

 

 

 • Modernizacja i remont dróg gminnych w miejscowościach: Człopy, Wola Przedmiejska, Spycimierz-Łęg Baliński / 2006 r. / SAPARD 1999-2006
 • Inwestycje drogowe (przebudowa ulic i dróg gminnych oraz powiatowych, remont i modernizacja dróg gminnych) w ramach projektu „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”, działanie I.1 – Drogi / 2009-2010 r. / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Dąbrowa, Kozanki Wielkie, Zaborów oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Uniejowie oraz w Wilamowie / 2006 r. / SAPARD 1999-2006
 • Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęć wody na terenie Gminy Uniejów / 2004-2007 r. / ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
 • Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (budowa kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej, modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Spycimierzu, modernizacja oczyszczalni ścieków w Uniejowie, modernizacja i wymiana siedmiu przepompowni ścieków) w ramach projektu „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”, działanie II.1 – Gospodarka wodno-ściekowa / 2009-2010 r. / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminy Uniejów oraz budowa kanalizacji sanitarnej i budowa przepompowni i oczyszczalni ścieków
 • Inwestycje w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej (przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowa czterech stacji transformatorowych) w ramach projektu „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”, działanie II.7 – Elektroenergetyka / 2009-2010 r. / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • Wykonanie prac studyjno-koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów – etap I / 2011-2015 r. / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013

 

 

 

 • Budowa obwałowania przeciwpowodziowego (przepompownia i wielozadaniowy zbiornik retencyjno-wyrównawczy w rejonie rzeki Struga Spycimierska w celu ochrony przeciwpowodziowej terenów inwestycyjnych Termy Uniejów, działanie II.4 – Gospodarka wodna / 2008-2010 r. / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • Zmiana ukształtowania terenu na obszarze zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego i przyległym – budowa mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej
 • Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości realizacji przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody
 • Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Uniejów i OSP Spycimierz
 • Remont budynków OSP Spycimierz, OSP w Wilamowie i OSP Ostrowsko, rozbudowa budynku OSP w Wieleninie-Koloni, remont świetlicy wiejskiej w remizie OSP Czepów
 • Dofinansowanie prac remontowych w strażnicach: OSP Felicjanów, OSP Góry, OSP Rożniatów, OSP Czepów, OSP Wola Przedmiejska, OSP Człopy, OSP Uniejów, OSP w Kuczkach
 • Bieżące utrzymanie jednostek OSP

 

 

 

 • Rewaloryzacja zespołu zamkowo-parkowego w Uniejowie wraz z budową ścieżki dydaktycznej – I etap / 2006 r. / ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
 • Likwidacja szkód powodziowych na terenie gminy Uniejów
 • Remont zespołu zamkowo-parkowego w mieście Uniejów w ramach likwidacji szkód powodziowych
 • Prace pielęgnacyjno-lecznicze drzewostanu oraz nowe nasadzenia drzew na terenie zabytkowego parku w Uniejowie – etap I i II
 • Wykonanie nasadzeń na terenie zabytkowego parku w Uniejowie
 • Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Uniejów
 • Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”, działanie II.9 – Odnawialne Źródła Energii / 2011-2013 r. / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • Budowa ciepłociągu na terenie Uniejowa z wykorzystaniem źródeł ciepła wód termalnych i biomasy dla celów realizacji przedsięwzięcia Termy Uniejów oraz budowa sieci przemysłowej wody termalnej dla miasta Uniejów / 2010-2012 r. / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • Wykonanie dokumentacji na termomodernizację wraz z budową systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Uniejów/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dotacja) oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

 • Termomodernizacja i kapitalny remont dworca autobusowego, budowa 2 kortów do tenisa ziemnego, budowa zadaszenia studni miejskiej na rynku miasta oraz altany na skwerze rynku miasta, zamontowanie systemu komunikacji wizualnej w mieście / 2006 r. / SAPARD 1999-2006
 • Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Uniejowie / 2006 r. / ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
 • Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjnego miasta Uniejów – I etap / 2007-2008 r. / ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
 • Kompleks sportowo-rekreacyjny w Uniejowie (pełnowymiarowe boisko piłkarskie z podgrzewaną murawą) / 2006 r. / Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004-2006
 • Kompleks termalno-basenowy w Uniejowie – I etap: pływalnia otwarta / 2006-2008 r. / ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
 • Kompleks termalno-basenowy w Uniejowie – II etap: gastronomia / 2007-2008 r. / ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
 • Kasztel Rycerski „Wrota Czasu – Castrum Antiqum” w Uniejowie – I etap / 2007-2008 r. / ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
 • Inwestycje w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (rozbudowa kompleksu termalno- basenowego „Termy Uniejów” oraz budowa kompleksu muzealno-noclegowego Zagroda Młynarska) w ramach projektu „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”, działanie III.5 – Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna / 2009-2011 r. / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Uniejowie – etap I (budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Uniejowie (Kompleks Boisk im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie) w ramach projektu „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”, działanie III.5 – Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna / 2010-2012 r. / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • Inwestycje w zakresie infrastruktury kulturalne (restauracja budynku po byłym kinie „Ustronie” z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej oraz restauracja budynku zamku wraz z otoczeniem) w ramach projektu „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”, działanie V.4 – Infrastruktura kultury / 2010-2012 r. / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • Budowa targowiska miejskiego
 • Zagospodarowanie terenów placów zabaw przy placówkach oświatowych w gminie Uniejów

 

 

 

 • „Przebudowa Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu – etap I” / 2006 r. / Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004-2006
 • Zagospodarowanie centrum miejscowości Spycimierz w ramach zadania pn. „Przebudowa Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu – etap II” / 2012-2014 r.
 • Zakup nowych strojów dla Zespołu Śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina oraz Chóru Żeńskiego „Kantylena” z Uniejowa
 • Remonty mogił wojennych
 • Rewitalizacja Cerkiewki

 

 

 

 • Budowa i kompleksowa promocja marki „Termy Uniejów” (promocja marki „Termy Uniejów” w prasie, radio telewizji, Internecie, organizacja imprez plenerowych) – etap I, II, III (2011-2013 r.) i etap IV (2012-2015 r.) / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • Budowa i kompleksowa promocja marki „Eko Uniejów” (promocja marki „Eko Uniejów” w prasie, radio telewizji, Internecie, organizacja konferencji i wizyt studyjnych, wydawanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych) – etap I (2011-2013 r.) i etap II (2014-2015 r.) / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • E-usługi publiczne w gminie Uniejów / 2014-2015 r. / Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
 • Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w gminie Uniejów, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach / 2012-2013 r. / Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kontakt i informacje

Urząd Miasta w Uniejowie
bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
pokój nr 10 (parter)
tel. 63 28 89 767 lub 63 28 89 769
e-mail: urzad@uniejow.pl